สำนักวิจัยและอนุรักษ์

   
  ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ผอ.สำนักวิจัยและอนุรักษ์
 


หน้าที่ความรับผิดชอบ


 1. รับผิดชอบงานของสวนพฤกษศาสตร์ทางด้านวิชาการ อาทิ  การสำรวจรวบรวมพรรณไม้ภายในประเทศ  การจำแนกชนิดพันธุ์พืช การตรวจสอบรายชื่อพรรณไม้   การจัดทำตัวอย่างแห้ง   การจัดทำป้ายชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ที่ปลูกอยู่ในสวน   การรวบรวมข้อมูลพืชและจัดทำฐานข้อมูลพืช   และการแปลข้อมูลทางพฤกษศาสตร์   ให้สามารถสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจได้ง่ายแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
2. รับผิดชอบงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์และงานวิจัยสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอาทิ งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานวิจัยพืชเศรษฐกิจ งานวิจัยพืชสมุนไพร งานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชป่าหรือพืชพื้นเมืองดั้งเดิมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ งานวิจัยผลิตภัณฑ์จากพืช โดยเฉพาะงานวิจัยพื้นฐาน ทางด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา เซลพันธุกรรม พฤกษเคมี  และพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์ เพื่อช่วยในงานการจัดจำแนกพันธุ์พืช 
3. รับผิดชอบงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงดำเนินการจัดหาตัวอย่างและรวบรวมวัสดุพิพิธภัณฑ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จากธรรมชาติมาตกแต่ง และสื่อความหมายด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชน
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืชโดยนักวิชาการของสำนักฯ อาทิ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น จัดแสดงนิทรรศการ และพิมพ์เอกสารวิชาการด้านพืชและสวนพฤกษศาสตร์ ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งใน  และนอกประเทศ  ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล และชนิดพันธุ์ พืชบางชนิด รวมทั้งการทำงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการของสำนักฯ และสถาบันอื่นๆ
6. ปฎิบัติงานตามที่ อ.ส.พ. มอบหมาย

การแบ่งส่วนงานภายใน
สำนักวิจัยและอนุรักษ์ แบ่งส่วนเป็น 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย

1. ส่วนบริหารจัดการโครงการวิจัย

- งานห้องปฏิบัติการ

2. ส่วนหอพรรณไม้

- งานจัดการตัวอย่างพืช

- งานจัดการทะเบียนพืช

3. ส่วนพิพิธภัณฑ์แมลง

- งานจัดการตัวอย่างแมลง

- งานจัดการทะเบียนแมลง

4. ส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต

- งานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต

- งานโรคพืชและอนุบาลพันธุ์ไม้

- งานดูแลพันธุ์พืชมีชีวิต

5. ส่วนบริหารวิชาการ

- งานบริการวิชาการและต่างประเทศ

- งานศูนย์ข้อมูลพืชและห้องสมุด