สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

   
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
ผอ.สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 

     จัดการพัฒนาพื้นที่สำรวจออกแบบวางผัง  จัดสวนรุกขชาติ  สวนพฤกษชาติ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับแต่งบริเวณแปลง รวมพรรณไม้   ขยายพันธุ์ ดูแลรักษาและบำรุง   จัดหาพรรณไม้เพื่ออนุบาล   จัดแสดงและนำมาปลูกในสวนเป็นหมวดหมู่ และปรับปรุงพันธุ์พืช   จัดการโรงเรือนพรรณไม้ พัฒนาผลผลิตการเกษตรรวบรวมข้อมูลสถิติ  และข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรือน ให้เป็นระบบและดูแลงานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ   และความสะอาดในทุกพื้นที่ให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาทั้งระบบ น้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ยานยนต์ ช่างไม้ ช่างปูน เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรกลหนักต่างๆ และงานที่ อ.ส.พ. มอบหมาย

การแบ่งส่วนงานภายใน
สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ แบ่งส่วนเป็น 4 ส่วนงาน ประกอบด้วย

1. ส่วนงานสวนพฤกษศาสตร์
- งานอนุรักษ์และส่งเสริมความรู้
- งานจัดการพื้นที่
- งานบริหาร

2. ส่วนบริหารจัดการพื้นที่
- งานภูมิทัศน์
- งานพัฒนาพื้นที่และจักรกลการเกษตร

3. ส่วนผลิตพันธุ์พืช
- งานขยายพันธุ์พืช
- งานวัสดุเกษตรและเกษตรอินทรีย์

4. ส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
- งานอาคารสถานที่และงานก่อสร้าง
- งานความปลอดภัย
- งานสาธารณูปโภคและชลประทาน