สำนักบริหาร

   
  นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน
รักษาการแทน ผอ.สำนักบริหาร
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


     บริหารและรับผิดชอบงานองค์การฯ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน ของทุกหน่วยในองค์การฯ ได้ดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนยังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เหมาะกับงานขององค์การฯ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตลอดจนการรับผิดชอบภาระกิจตามที่ อ.ส.พ. มอบหมาย

การแบ่งส่วนงานภายใน
สำนักบริหาร แบ่งส่วนเป็น 6 ส่วนงาน ประกอบด้วย

1. ส่วนนโยบายและแผน
- งานยุทศาสตร์และประสานแผนงานโครงการ
- งานงบประมาณและวิเคราะห์การลงทุน

2. ส่วนบริหารการเงินและการคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุ

3. ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร

- งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- งานพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและติดตามประเมินผล

4. ส่วนทรัพยากรมนุษย์
- งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

- งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5. ส่วนอำนวยการ
- งานสารบรรณและประสานงานกรุงเทพฯ
- งานบริการกลาง

6. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานสารสนเทศและบริหารฐานข้อมูล
- งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย