สำนักตรวจสอบภายใน

   
  นายธนกร พิลัยลาภ
ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน
 


หน้าที่ความรับผิดชอบ


หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงาน การเงิน การคลัง 

1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของปีบัญชีการเงินถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการองค์การฯ ทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินและส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
2. บริหารจัดการการดำเนินการให้มีการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
3. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
การ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการสอบทานความเหมา
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4. จัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปีตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่
กำหนดไว้ และรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
ผู้อำนวยการองค์การและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
6. ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
7. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์การ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธี และมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
9.ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้สามารถข้าใจแผนงานและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อองค์การ
10. แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์มาสู่แผนงาน แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
11. วางแผน ให้ทิศทาง และบริหารจัดการงานในภาพรวมของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้งานบรรลุตาม
ภารกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของสำนักตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
มากที่สุด
12. สอนงาน ถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
13. ประเมิน ติดตาม และวิเคราะห์ภาพรวม ปัญหา อุปสรรค โอกาส จุดแข็ง และจุดอ่อนภายในสำนักตรวจสอบภายใน ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบการวางแผนงานและกลยุทธ์การดำเนินงานของสำนักตรวจสอบ
ภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายที่องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์กำหนดไว้
14. บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน สามารถรักษาคนเก่งคนดี และพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
15. ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดหลักการทำงานภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์อย่างประสิทธิภาพสูงสุด และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงตามเวลาที่กำหนดไว้
16. อำนวยการ และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานและองค์การสวน
พฤกษศาสตร์บรรลุภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้