กฏระเบียบข้อบังคับ

img

 

กฎระเบียบข้อบังคับ
- กฏหมายจัดตั้งองค์กร
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
- ระเบียบข้อบังคับ
- ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อ.ส.พ.2566
- ระเบียบ อสพ. ว่าด้วย บ้านพักอาศัยขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕
- ระเบียบ อ.ส.พ. ว่าด้วย การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB

กฎหมายจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- พรฎ.แก้ไขบทบัญญัติให้สิดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
- พรฎ.จัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562
-
พรฎ.โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545

กฎหมายด้านกรรมการ
- พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2558

กฎหมายด้านการเงิน
- พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

กฎหมายด้านการดำเนินงาน
- พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
- พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พรบ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
- พรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
- พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

กฎหมายด้านบุคลากร
- ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2555
- ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
- ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
- ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร(ฉบับที่3) พ.ศ.2560
- ระเบียบ อสพ. ว่าด้วย อำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือโทษลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๕

กฎหมายด้านการบริหารพัสดุ
- ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐