การตรวจสอบภายใน

img

 

การตรวจสอบภายใน


 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารงาน การเงิน การคลัง 
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ การบริหารงานการเงิน การคลังประจำปี
2. ควบคุมดูแลงานตรวจสอบ การบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงินขององค์การฯ
3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามระเบียบการเงิน และบัญชี พ.ศ. 2538
4. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ ตามระเบียบเงินรายได้ พ.ศ. 2545
5. ตรวจสอบการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามระเบียบการพัสดุ พ.ศ. 2536
6. ตรวจสอบจัดเก็บเงินรายได้ และการจัดทำงบการเงินขององค์การฯ
7. ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินสดย่อยขององค์การฯ ตามระเบียบ
8. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบการเงินอื่น ๆ 
9. ตรวจสอบการบริหารการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2552
10 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์และข้อสังเกต ตลอดจนคำแนะนำแนวทางแก้ข้อปัญหาเสนอหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

หน้าที่รับผิดชอบ ด้านตรวจสอบการบริหารการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ การบริหารและการดำเนินงานประจำปี
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านงบลงทุน เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานประจำปี
3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของคณะกรรมการ และมติของคณะรัฐมนตรี
4. ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความประหยัด
5. ตรวจสอบระบบการบริหารงาน และการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
6. สอบทาน วิเคราะห์ระบบการบริหารความเสี่ยง
7. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปีขององค์การฯ
8. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ผลการวิเคราะห์ และข้อสังเกต ตลอดจนคำแนะนำแนวทางแก้ไข เสนอหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน


หน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านตรวจสอบธุรกิจการตลาด
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบการบริหารธุรกิจและการตลาดประจำปี
2. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ และรายจ่ายทางธุรกิจ เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานประจำปี และเป้าหมาย
3. ตรวจสอบ ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ขององค์การฯ
4. ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคลัง
5. ตรวจสอบดูแลการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
6. ตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาธุรกิจ เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจและเป้าหมาย
7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และข้อสังเกตตลอดจนให้คำแนะนำ และแนวทางแก้ไขเสนอหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

การแบ่งส่วนงานภายใน

- ส่วนตรวจสอบการบริหารการเงิน การคลัง และการดำเนินการ
1. งานตรวจสอบบริหารการเงินการคลัง
2. งานตรวจสอบบริหารการดำเนินการ- กฎบัตรตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์