บรรษัทภิบาล / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

img

 

Corporate Governance / การกำกับการดูแลกิจการที่ดี


  1.1 ประกาศ ประธานฯ : จรรยาบรรณองค์การสวนพฤกษศาสตร์
  1.2 ประกาศ ประธานา : นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
(Announcement on Corporate Sustainability Development Policy)

  1.3 ประกาศ ประธานฯ : นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ อ.ส.พ.
(Announcement on Good Corporate Governance Policy of the Botanical Garden Organization)

...............................................................................

  2.1 ประกาศ ผอ.อสพ. : นโยบายการจัดการความรู้ KM
  2.2 ประกาศ ผอ.อสพ. : นโยบายการจัดการนวัตกรรม IM
  2.3 ประกาศ ผอ.อสพ. : นโยบายการบริหารทุนมนุษย์ HCM
  2.4 ประกาศ ผอ.อสพ. : นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2566
(Announcement Personal Data Protection Policy 2023)

  2.5 ประกาศ ผอ.อสพ. เจตจำนงสุจริตในการบริหารสู่การเป็นองค์กรธรรมภิบาล
(Announcementon good governance in the management to become a good governance on good governance in the management to become a good governance)

  2.6 ประกาศ ผอ.อสพ. : นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 166
(Announcement on No Gife Policy for Fiscal Year 2023)

  2.7 ประกาศ ผอ.อสพ. : มาตรการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(Announcement on the operational measures of the Botanic Garden Organization To promot)

  2.8 ประกาศ ผอ.อสพ. : มาตรการ กลไก และระบบการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
(Announcement on Measures Mechanisms and Systems for Service Receivers)

  2.9 ประกาศ ผอ.อสพ. : นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
(Announcement of VHN on Safety Occupational Health and Working Environment Policy)

  2.10 ประกาศ ผอ.อสพ. : ข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างด้านความปลอดภัย อา
ชีวอนาภัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Announcement on the statement of rights and duties of employers and employees on safety)

2.11 ประกาศ ผอ.อสพ. : นโยบายการจ้างลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์
(Announcement of the Civil Service Commission on the employment policy for employees)

.....................................................................................


  - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนองค์การ (กม.)
  - คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง 2556)
  - คู่มือและแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2564
 - คู่มือกระบวนการจัดการความรู้ BGO 2566-2570
   - คู่มือกระบวนการจัดการนวัตกรรม BGO 2566-2570
 - คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปี 2566
- คู่มือทบทวนสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2566

 

....................................................................................
  - นโยบายกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร พ.ศ. 2566

  - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

  - นโยบายการจัดการศัตรูพืชและสารเคมี

  - เจตจำนงสุจริตในการบริหารสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

- ประกาศนโยบายการจัดการพืชต่างถิ่นรุกราน

  - Living Collection Policy

  - นโยบายไม่รับของขวัญ" No gift Policy"

- นโยบายคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการกำกับ ติดตามการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาระบบควบคุมภายใน โดยบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2565
- นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2564

 - ทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์

 - นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2557

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยและพัฒนา

กฎบัตร 6 คณะฯ ดังนี้

- กฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(ฉบับปรับปรุง)

- กฎบัตรฯอนุกรรมการ CG ฉบับทบทวน

- กฎบัตรฯ คกก.ตรวจสอบ

- กฎบัตรฯ คกก.สรรหาผอ

- กฎบัตรฯ อนุ CG

- กฎบัตรฯ อนุ กม

- กฎบัตรฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายฯ

- กฎบัตรฯ อนุ วิชาการฯ

- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อสพ

- กฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน

...............................................................................

- คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

- แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

- แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG-CSR) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2555-2559