นโยบาย

img

 

นโยบาย


 - นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2557

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยและพัฒนา

ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี2560-2564

- แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

-  แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2556-2560 ทบทวนและปรับปรุง 2557

-  รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2556

แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG-CSR) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2555-2559

แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2557-2561

-  แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2554-2564

-  แผนเตรียมความพร้องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2556-2561 องคก์สวนพฤกษศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560

แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

-  รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2555-2559

-  แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

-  แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560 (ทบทวนและปรับปรุง ปี2556)

-  แผนกลยุทธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550-2554

-  คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง 2556)

-  แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2556