เส้นทางวัลยชาติ (Climber trail) 

เส้นทางวัลยชาติ (Climber trail) 
 

เส้นทางวัลยชาติ (Climber trail) 

    เส้นทางวัลยชาติ  เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทอดยาวไปตามสันเขา มีการจัดปลูกพืชไม้เลื้อยกว่า 250 ชนิด ตลอดสองข้างทาง ระยะทางประมาณ 800 เมตร มีพรรณไม้เด่นที่น่าสนใจมากมาย เช่น กันภัยมหิดล สิรินธรวัลลี เถาใบไม้สีทอง หิรัญญิการ์ เถาขยัน ไก่ฟ้าพญาลอพืช ควบคู่กับการนันทนาการพักผ่อนหย่อนใจ

     วัลยชาติ หรือ ไม้เลื้อย คือ พรรณไม้ที่ต้องการสิ่งที่อาศัยสิ่งยึดเกาะ (supporter)
อื่นๆ ในการเลื้อยพันและยึดเกาะเพื่อพยุงลำต้นในการเจริญเติบโต      เนื่องจาก
ไม่สามารถพยุงตัวไว้เองได้นักพฤกษศาสตร์คาดว่าในประเทศไทยมีวัลยชาติอยู่
ประมาณ 60 วงศ์ 160 สกุล รวมประมาณได้กว่า 2000 ชนิด และกว่าครึ่งของพืช
จำนวนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือสมุนไพรมีความ
สวยงาม สามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี 
     สำหรับเส้นทางวัลยชาติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น เป็นเส้นทาง
ทอดยาวไปตามสันเขา บางตอนค่อนข้างชัน มีการจัดปลูกพืชไม้เลื้อยไว้ตลอดทั้งสอง
ข้างทาง รวมมากกว่า 250 ชนิด ระยะทางประมาณ 800 เมตร