เส้นทางวัลยชาติ (Climber trail) 

เส้นทางวัลยชาติ (Climber trail) 
 

เส้นทางวัลยชาติ (Climber trail) 

     วัลยชาติ หรือ ไม้เลื้อย คือ พรรณไม้ที่ต้องการสิ่งที่อาศัยสิ่งยึดเกาะ (supporter)
อื่นๆ ในการเลื้อยพันและยึดเกาะเพื่อพยุงลำต้นในการเจริญเติบโต      เนื่องจาก
ไม่สามารถพยุงตัวไว้เองได้นักพฤกษศาสตร์คาดว่าในประเทศไทยมีวัลยชาติอยู่
ประมาณ 60 วงศ์ 160 สกุล รวมประมาณได้กว่า 2000 ชนิด และกว่าครึ่งของพืช
จำนวนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือสมุนไพรมีความ
สวยงาม สามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี 
     สำหรับเส้นทางวัลยชาติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น เป็นเส้นทาง
ทอดยาวไปตามสันเขา บางตอนค่อนข้างชัน มีการจัดปลูกพืชไม้เลื้อยไว้ตลอดทั้งสอง
ข้างทาง รวมมากกว่า 250 ชนิด ระยะทางประมาณ 800 เมตร