ศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี (Sanga Sabhasri Research and Development complex)

ศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี (Sanga Sabhasri Research and Development complex)
 

ศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี (Sanga Sabhasri Research and Development complex)

     เป็นกลุ่มงานที่ดูแลด้านวิชาการของสวนพฤกษศาสตร์ฯประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง คือ อาคารหอพรรณไม้ (Herbarium Building) อาคารวิจัย (Research Building) และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Science Museum) กลุ่มอาคารเหล่านี้ จะมีนักพฤกษศาสตร์ประจำอยู่ตลอดเวลา เป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการด้านพืชทั้งหมดโดยเฉพาะ พันธุ์ไม้ไทย นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างผลแห้งต่างๆ มีศูนย์ข้อมูลพืช และ ห้องสมุดทางพฤกษศาสตร์ มีกิจกรรมขยายพันธุ์พืชหายากโดยวิธีการทันสมัย เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการและสาธิต ให้ความรู้ทางด้านพืช ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืช