พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
 


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

โครงการเปิดจุดท่องเที่ยวใหม่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติได้จัดแสดงและให้บริการความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยา
และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะทางด้านพืชและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าชม
ทั้ง เยาวชน นักเรียน นึกศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการ
๓ ห้อง ๑๖ โซน ดังนี้

  1. จัดแสดงที่ ๑ : ความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยการจัดแสดง ๕ โซน
  2. ห้องจัดแสดงที่ ๒ : มหัศจรรย์พรรณพืชไทย ประกอบด้วยการจัดแสดง ๔ โซน
  3. ห้องจัดแสดงที่ ๓ : การใช้ประโยชน์จากพืช ประกอบด้วยการจัดแสดง ๗ โซน

ในปี ๒๕๕๘ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้เปิดให้บริการห้องจัดแสดงที่ ๒ : มหัศจรรย์พรรณพืชไทย ซึ่งประกอบ
ด้วยการจัดแสดง ๔ โซน คือ 
โซน ๑ แตกต่างอย่างสมดุล เป็นการแสดงให้เห็นว่าพืชและแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างทั้งสายพันธุ์
ขนาดรูปร่าง แต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองได้ถูกธรรมชาติจับคู่ให้มีความผูกันและสร้างสรรค์อย่างสมดุล ทำให้เกิดความ
หลากหลายทางพืชพรรณ 
โซน ๒ เธอเห็นฉันไหม ในระบบนิเวศเดียวกันแต่เมื่อเวลาต่างกันอย่างเช่นกลางวันและกลางคืน จะมองเห็นความแตกต่างของสัตว์และความสามารถในการพลางตัวร่วมค้นหาสัตว์เหล่านี้ได้จากสื่อมัลติมีเดียที่
จำลองสภาพป่าอันเป็นถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิต โดยการใช้มือผ่านระบบเซ็นเซอร์ พร้อมเสียงร้องของบรรดา
สัตว์เหล่านั้นด้วย 
โซน ๓ สีสันพรรณไม้ ชมลักษณะต่างๆ ของเมล็ด ใบ ดอก ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันอย่างน่า
อัศจรรย์ใจ และพบกับเซลล์พืชในอุโมงค์เซลล์ รวมถึงวีดิทัศน์เรียนรู้การสังเคราะห์แสงของพืช 
โซน ๔ มหัศจรรย์พรรณพืช พืช ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปรียบได้ดัง “ผู้ให้” เพราะมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะภายนอกและภายในทีทมหัศจรรย์น่าค้นหา ผ่านศิลปะภาพวาด ๓ มิติ ที่มีความสวยงามและน่าสนใจของพืชพรรณที่แปลกตา เสมือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดนั้นๆ