สวน 77 พรรษา

 
 

สวน 77 พรรษา

        เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 23 สิงหาคม 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จ้ดสร้างสวน77 พรรษาขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้เชิญชวนประชาขนทั่วไปร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์และอนุรักษ์พรรณไม้ไทย และถัดจากนั้นยังได้จัดเส้นทางสำหรับเดินชมพืชสมุนไพร  ประมาณ 400 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการจัดแสดงพืชสมุนไพรต่างๆ หลากหลายชนิด พร้อมทั้งระบุข้อมูล สรรพคุณของวพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ด้วย